ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തില്‍ വളർച്ച

രാജ്യത്തിന്റെ ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തില്‍ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വളര്‍ച്ച രേഖപ്പെടുത്തി . മാര്‍ച്ച് മാസത്തെ വരുമാനം 1,06,577 കോടി രൂപയാണ്. ഇത് റെക്കോര്‍ഡ് വര്‍ധനവാണ്. മാര്‍ച്ചിലെ വരുമാനത്തില്‍ 20,352 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര ജിഎസ്ടിയില്‍ നിന്നും 27,520 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന ജിഎസ്ടിയില്‍ നിന്നും 50,418 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന സംയോജിത (ഐജിഎസ്ടി) ഇനത്തിലും ലഭിച്ചതാണ്.

8,286 കോടി രൂപയാണ് സെസായി സര്‍ക്കാരിന് പിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയത്. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ചരക്ക് സേവന നികുതി വരുമാനം 11.77 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി. സര്‍ക്കാര്‍ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച മൊത്ത വരുമാന ലക്ഷ്യം 11.47 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു. നികുതി വരുമാനം പുതുക്കിയ ലക്ഷ്യത്തിന് മുകളിലെത്തിയതോടെ സര്‍ക്കാരിനും നേട്ടമായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *